PSKP - Polski System Kadrowo-Płacowy Firma to ludzie - pomagamy nimi zarządzać

|
O firmie
|
O systemie
|
Moduły PSKP
|
Wdrożenia
|
Pomoc techniczna
|
Poradnik
|
Szkolenia
zgłoś problem kontakt mapa serwisu forum poprzedni  następny 
Art. 282 par. 2 pkt 3 Kodeksu pracy, czyli o odpowiedzialności pracodawcy za niewydanie świadectwa pracy
Pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, przy czym wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.


Wydanie świadectwa pracy powinno nastąpić w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy do rąk pracownika lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, gdy wydanie świadectwa pracy we wskazanym trybie nie jest możliwe, pracodawca przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie lub doręcza w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 k.p. kto wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł. Dla bytu wykroczenia określonego w art. 282 § 1 pkt 3 k.p. nieistotne jest doznanie przez pracownika jakiejkolwiek szkody w związku z niewydaniem mu świadectwa pracy. Wykroczenie stanowi sam stan bezprawny polegający na nie wydaniu pracownikowi świadectwa pracy pomimo ziszczenia się terminu wydania pracownikowi świadectwa pracy.

Podkreślenia wymaga, że wykroczeniem jest wyłącznie nie wydanie świadectwa pracy a nie opóźnienie w jego wydaniu. Uchybienie polegające wyłącznie na opóźnieniu w wydaniu świadectwa pracy nie stanowi wykroczenia i nie uprawnia do stosowania środków karnych wobec pracodawcy. Wykroczeniem nie jest również wydanie świadectwa pracy, którego treść nie odpowiada wymogom stawianym przez przepisy prawa np. świadectwa pracy zawierającego informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub też opatrzonego w informacje, które nie powinny znajdować się w treści świadectwa pracy, jak na przykład negatywną opinię o przebiegu zatrudnienia pracownika.

Takie działanie pracodawcy może wyrządzić pracownikowi szkodę, lecz jej naprawienie jest możliwe tylko poprzez wystąpienie przez pracownika z roszczeniem odszkodowawczym w oparciu o art. 99 § 1 i 2 k.p., natomiast wyegzekwowanie przez pracownika świadectwa pracy o treści zgodnej ze stanem faktycznym i prawnym może nastąpić tylko przy zachowaniu procedury określonej w art. 97 § 21 k.p., polegającej na wystąpieniu do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, a w przypadku nieuwzględnienia wniosku pracownika przez pracodawcę wystąpienia do sądu pracy.
 poprzedni  następny 
Zobacz także:
Artykuły archiwalne
 

Wszelkie uwagi na temat serwisu prosimy kierować na adres webmaster@pskp.pl